Forse investering in Ampyx Power

KLM, Rabobank en Schiphol gaan via het Dutch Greentech Fund en het Mainport Innovation Fund investeren in technologie van het Nederlandse bedrijf Ampyx Power. Dat maakt de zogenoenmde PowerPlane, die in staat is om windenergie op te wekken via een generator op de grond. Door bewegingen in de lucht wordt een lier aangedreven. Om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk. Ook het  Wereld Natuur Fonds en de TU Delft zijn bij het project betrokken.
Wereldwijd werken onderzoekers en bedrijven aan soortgelijk projecten, zij het dat iedereen het weer anders doet, zegt directeur Bas Lansdorp van Ampyx Power. Eén groep werkt aan een zeppelin die rondjes in de lucht draait.
Het bedrijf Brennels van Bob Crébas, een van de oprichters van Marktplaats, bood Ampyx Power al eens de ruimte twee jaar lang een proef te doen met deze vorm van alternatieve energie in de Noordoostpolder. Het prototype, met een spanwijdte van vijf meter en een luchtsnelheid van 45 kilometer per seconde, leverde 10 kilowatt energie op een hoogte van 200 meter.
Er zijn meer varianten van deze manier van stroomopwekking. Er zijn ook al eens proeven gedaan met de laddermolen van astronaut Wubbo Ockels. Een laddermolen bestaat uit een serie vliegers die zodanig zijn ingesteld dat zij omhooggaand veel harder trekken dan wanneer zij naar beneden gaan. Ook in dit geval wordt via een kabel een generator op de grond aangedreven. Eén laddermolen kan theoretisch tot kilometers hoogte reiken en ongeveer 100 megawatt aan energie opwekken. Voor diezelfde hoeveelheid energie zou een windmolenpark van een paar honderd molens nodig zijn.

Meer windenergie in Flevoland

Provinciale Staten van Flevoland hebben ingestemd met het ontwikkelen van een Regioplan voor Windenergie. Belangrijk doel daarbij is het saneren van bestaande windmolens in zuidelijk en oostelijk Flevoland en deze te vervangen door windparken met grotere en efficiëntere windmolens. Gedeputeerde Anne Bliek: “Hierdoor wordt het aantal windmolens gehalveerd en het oorspronkelijke open landschap hersteld en neemt de duurzame energieproductie toe. In de praktijk zal het betekenen dat de huidige 600 windmolens vervangen zullen worden door 300 windmolens die samen meer energie opleveren dan de huidige.”
Het Regioplan wordt samen met de gemeenten Zeewolde, Dronten, Almere en Lelystad opgesteld. Ook de college’s en gemeenteraden worden gevraagd zich uit te spreken over het opstellen van het Regioplan. Deze consultatie wordt in oktober afgerond. Daarna start de uitvoering van de opdracht. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de bewoners, de grondeigenaren de huidige windmoleneigenaren.
De windparken Zuidlob, Noordoostpolder en Sternweg sorteren al voor op het nieuwe principe van opschalen en saneren. Deze windparken zijn in 2015 operationeel. Op dat moment wordt negentig procent van de Flevolandse energiebehoefte (exclusief mobiliteit) wordt dan duurzaam opgewekt. Door het Regioplan wordt Flevoland de eerste energieneutrale provincie, dit is uiteraard nog steeds exclusief mobiliteit.

Siemens en Eneco testen windturbine met hoge ‘bouwpakket’- toren

Windturbines worden steeds hoger. Het wordt dan ook steeds moeilijker en duurder om de torens elders te bouwen en in een aantal delen over de weg naar de locatie te transporteren en in elkaar te zetten. Daarom is er een alternatieve methode ontwikkeld, waarbij de toren bestaat uit kleine stalen elementen die op locatie aan elkaar worden gebout. Zo kan men in korte tijd, tegen lagere kosten ter plekke de masten opbouwen uit verschillende secties. Sinds kort staat de eerste volgens deze methode gebouwde windturbine op het testveld voor windturbines in Lelystad. De toren is 115 meter hoog, er zijn 15.000 bouten in gebruikt en met een capaciteit van 2,3 megawatt levert de turbine genoeg stroom op voor zo’n 2400 huishoudens.
Hogere windturbines leveren meer elektriciteit op omdat het op grotere hoogtes harder waait. De hogere kosten voor de bouw en het transport van hoge torens drukken echter zwaar op de exploitatie, ondanks de gestegen elektriciteitsproductie. Daarnaast levert ook het vervoer van de steeds hoger en breder wordende torens meer verkeerstechnische problemen op. Er is nu een aantrekkelijk alternatief voor hoge betonnen en hybride (staal-beton) torens: de door Siemens en Andresen Towers ontwikkelde Bolted Steel Shell (BSS) toren.
De BSS toren wordt opgebouwd uit stalen elementen, die in een geautomatiseerde productielijn worden gesneden uit rollen staal, worden gekant en van gaten voorzien. De elementen worden aan elkaar gemonteerd met speciale bouten die men slechts éénmalig hoeft aan te draaien en niet hoeft na te trekken. Voor de mast in Lelystad zijn zo’n 15.000 bouten gebruikt.

Windmolens maken ziek

Windmolens die in de buurt van woonwijken staan, kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Het geluid van de turbines leidt tot uiteenlopende klachten, zoals slaapproblemen en duizeligheid. Dat schrijft dagblad Spits vrijdag op basis van … Lees meer …

‘Wettelijke procedures windmolenpark genegeerd’

Met de plaatsing van vijf nieuwe mega windmolens in het natuurgebied van Playa Kanoa op Curaçao heeft de overheid de voorgeschreven wettelijke procedures van tafel geveegd. Dat vinden Amigu di Tera en Defensa Ambiental. Premier Gerrit Schotte zal het windmolenpark vandaag openen. ‘Oorspronkelijk zouden de nieuwe windmolens geplaatst worden op plekken waar de afgedankte molens al hadden gestaan’, zegt Yvette Raveneau, Amigu di Tera, tegen online magazine Verst Geperst. ‘Van de achttien oude plekken zouden er vijf worden gebruikt, de overige zouden zo veel mogelijk in de oude staat worden hersteld. Het betrokken bedrijf NuCapital maakte bekend dat zij zich zou houden aan milieuvoorschriften van de Wereldbank.’

Derde van energie Caribisch Nederland door windmolens

Op de Nederlandse eilanden Saba en Sint Eustatius worden komend jaar windmolens geplaatst die in een derde van de energiebehoefte kunnen voorzien. De eilanden zijn nu voor hun energie geheel afhankelijk van de import van dure diesel.
Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) bezocht tijdens een werkbezoek aan de Caribisch Nederland mogelijke locaties voor de molens. Hij zegde financiële steun toe voor de plaatsing van de windturbines.
Deze maand worden er windmetingen verricht om de meest geschikte locatie te vinden. Het gaat om 3 turbines per eiland. Ze zijn van een model dat speciaal is gemaakt om de zware orkanen in het Caribisch gebied te doorstaan.
Op Bonaire zorgen windmolens nu al voor een derde van de energie. Het energiebedrijf van het eiland, WEB, en de eigenaar van het windpark, Ecopower, hebben echter een zakelijk geschil dat de energievoorziening op termijn kan aantasten.
In afwachting van arbitrage tussen de bedrijven, sloot minister Verhagen op Bonaire een overeenkomst met het WEB en het bestuurscollege om het energiebedrijf financieel door te lichten en efficiënter te gaan managen.
Minister Verhagen nam officieel de eerste elektrische laadpaal op Bonaire in gebruik. De palen worden met steun van EL&I geplaatst. Plaatselijke ondernemers gaan ze gebruiken voor het opladen van elektrische tuktuks en huurfietsen. De laadpalen zijn een impuls voor de uitbreiding van het elektrisch vervoer op het eiland.
Verder ondertekende minister Verhagen een overeenkomst met de Windward Islands Bank en de RBC Royal Bank over deelname aan de BMKB, een borgstellingsregeling waardoor er meer krediet beschikbaar komt voor het midden- en kleinbedrijf. Anders dan in Europees Nederland kunnen ook boeren en vissers op de eilanden een beroep doen op deze regeling
Minister Verhagen voerde tijdens zijn werkbezoek besprekingen met de gezaghebbers, gedeputeerden en ondernemers over de economische ontwikkeling van de eilanden. Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn sinds 2010 bijzondere gemeenten binnen Nederland.

Vergunningverlening windmolens Noord Holland stilgezet

De provincie Noord-Holland geeft voorlopig geen vergunningen meer af voor het plaatsen van windmolens. Dat is het gevolg van een voorbereidingsbesluit dat maandag 9 juli door Provinciale Staten werd genomen en woensdag 11 juli van kracht werd. In het coalitieakkoord staat dat de provincie er géén windmolens meer bij wil in Noord-Holland. Om die reden hebben Gedeputeerde Staten besloten om het beleid en de planologische regels aan te passen. Vooruitlopend op die aanpassingen was het noodzakelijk om een voorbereidingsbesluit te nemen. Hiermee wordt de planologische situatie voor windturbines in Noord-Holland bevroren. Deze situatie mag maximaal een half jaar duren. Nadat GS en PS in september over de inhoudelijke aanpassingen hebben besloten, worden de stukken ter inzage gelegd en kunnen zienswijzen worden ingediend.

Eemshaven krijgt superwindmolens

RWE/Essent bouwt in Eemshaven in Groningen aan twee ‘superwindmolens’. De turbines hebben elk een vermogen van iets meer dan 6 megawatt. Daarmee behoren ze tot de grootste windmolens van Nederland. Op een van de gondels is zelfs een helikopterpl… Continue reading

Stroom opwekken met eigen ‘stukje’ windmolen

Vanaf vandaag kan iedereen in Nederland zijn eigen energie opwekken door samen met een paar duizend anderen mede-eigenaar te worden van een windmolen via De Windcentrale. Wie één of meer ‘stukjes’ van een windmolen koopt, zogeheten Winddelen, krijgt vanaf januari 2013 gratis stroom thuis afgeleverd. Naast schone energie en geen last van stijgende energieprijzen is de besparing fors. Het is wereldwijd voor het eerst dat huishoudens hun eigen stroom kunnen opwekken met hun eigen windmolen ‘op afstand’. Groene energieleverancier Greenchoice zorgt ervoor dat de stroom die zelf wordt opgewekt in mindering wordt gebracht op de jaarrekening.
Elk Winddeel levert ongeveer 500 kilowattuur per jaar, dat heeft een waarde van circa EUR 45 bij de huidige stroomprijzen. Met zeven Winddelen wekt een gemiddeld huishouden het hele elektriciteitsverbruik op. Minder kan natuurlijk ook. De inschrijving op de Winddelen is vandaag gestart. Een Winddeel gaat EUR 345 kosten, die pas wordt betaald zodra er genoeg deelnemers zijn om de molens te kopen. De Windcentrale heeft een voorlopige koopovereenkomst gesloten voor de overname van twee windmolens in Delfzijl Zuid. Deze windmolens zijn vier jaar oud en gaan nog minstens 16 jaar mee. De Windcentrale verwacht ongeveer 7.000 deelnemers nodig te hebben om over te kunnen gaan tot de definitieve koop van de molens.
Stroom uit Winddelen is flink goedkoper dan gewone stroom. Zelfs als de stroomprijs de komende 16 jaar niet stijgt zijn Winddeel-eigenaren goedkoper uit. Mocht de energieprijs de komende 16 jaar net zo hard stijgen als de afgelopen 10 jaar (6% per jaar) dan is het rendement zelfs 13%. Daar kan geen spaarrekening tegenop.

‘Windturbines schaden Europese rechten burgers’

Dat is de conclusie van het verzoekschrift dat 100 Houtenaren deze week bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens neerlegde. Zij verzoeken het Europees Hof om windturbines binnen 2 kilometer van woningen te verbieden, hetgeen grote gevolgen zou hebben voor windturbines in Nederland. Veel bestaande windturbines zouden dan stilgezet moeten worden.
Onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de schending van artikel 8 EVRM, het recht op een ongestoord privéleven, toont aan dat deze zaak een grote kans van slagen heeft. Nederland is één van de weinige landen waarin grote windturbines, zoals de 150 meter hoge turbines die energiebedrijf Eneco in Houten wil gaan plaatsen, op relatief korte afstand van woningen mogen worden geplaatst. In steeds meer landen komen overheidsinstanties tot de schrikbarende conclusie dat windturbines oorzaak zijn van ernstige gezondheidsklachten bij mensen. In veel Europese landen geldt voor grote windturbines een minimum afstand van 1,5 kilometer of meer. In het Verenigd Koninkrijk is wetgeving in de maak waarbij windturbines van 150 meter of hoger op een afstand van 3 kilometer geplaatst dienen te worden. In Frankrijk concludeerde overheidsorgaan Académie Nationale de Médecine in 2006 al dat windturbines de gezondheid ernstig schaden, sinds 2007 geldt in Frankrijk 1,5 kilometer als minimum afstand.
Het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) is blij met het voorbeeld van de Houtenaren. Het NKPW ondersteunt en adviseert meer dan 10.000 Nederlanders omtrent de nadelen van plaatsing van windturbines nabij gebouwen. Zij voorspelt dat vele groeperingen het voorbeeld van de Houtenaren zullen volgen, waarbij Urk als eerste zal volgen. In Urk vechten de gemeente en burgers samen tegen de plannen van Eneco.
De Stichting Gigawiek, woordvoerder namens de Houtenaren heeft het Europees Hof gevraagd tevens te verklaren dat de aan Eneco afgegeven vergunning, strijdig is met internationale verdragen waaronder de Aarhus Conventie. In die conventie wordt burgerparticipatie als belangrijke voorwaarde genoemd, in Houten is bijna 92% van de inwoners tegen de komst van de geplande windturbines, in Urk is dat bijna 100%.
De uitspraak van Het Europees Hof wordt daags voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 verwacht.