Nieuwe hoogspanningsleiding Eemshaven gecombineerd met bestaande verbinding

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) gaat een nieuwe hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt (kV) plaatsen in de Eemshaven. Deze is nodig om te zorgen voor voldoende afvoercapaciteit voor elektriciteit die in de Eemshaven wordt opgewekt of terechtkomt. De nieuwe verbinding wordt zoveel mogelijk gecombineerd met de al bestaande verbinding van 220 kV. Dat betekent dat beide verbindingen langs één route en in één constructie worden gecombineerd. Zodra de nieuwe verbinding van 380 kV geplaatst is, verdwijnt de oude van 220 kV. De provincie Groningen heeft aangedrongen op deze combinatie en is blij met de keuze van het ministerie.
De bestaande en nieuwe verbinding worden in zogeheten Wintrack-masten gehangen. Deze constructie bestaat uit twee slanke verticale palen van vijftig tot zestig meter hoog. Dit soort masten is minder zichtbaar in het landschap dan de bestaande zogenaamde vakwerkmasten. Bovendien verspreiden ze een minder breed veld aan elektromagnetische straling.
De nationale elektriciteitsnetbeheerder TenneT wil uiteindelijk een hoogspanningsleiding van 380 kV aanleggen tussen de Eemshaven en Diemen. De geplande verbinding loopt van de Eemshaven, via Vierverlaten en Burgum, naar Ens. De aanleg kost TenneT naar schatting een miljard euro. Uit eerder onderzoek van de provincie in 2010 is naar voren gekomen dat zowel het overzee als het ondergronds aanleggen geen reële alternatieven zijn en dat de verbinding bovengronds moet worden aangelegd. De combinatie die nu is gekozen is daarbij, vanuit oogpunt van volksgezondheid, leefbaarheid en landschap, de beste variant.
Verwacht wordt dat zodra alle procedures doorlopen zijn, de bouw in 2014 van start zal gaan. In november zal het Rijk voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.