Nieuwe aanpak in terugdringen van methaangas bij melkkoeien

Top Institute Food and Nutrition lanceert een grootschalig onderzoeksprogramma om de uitstoot van het broeikasgas methaan door melkkoeien drastisch terug te dringen. Methaan is 25 x keer krachtiger dan CO2 als het gaat om opwarming van de aarde. In een unieke ketenaanpak – van dierfokkerijen tot aan voedselproducenten – wordt gewerkt aan nieuwe methoden die de zuivelsector helpen de uitstoot van methaan door melkkoeien te reduceren met 30% in 2020.
Een Nederlandse melkkoe produceert dagelijks gemiddeld 350 gram methaan. Het gas wordt voornamelijk in de pens van de koe geproduceerd bij de voedselvertering. Meer dan de helft van methaangas in onze atmosfeer is afkomstig van melkkoeien. Voor de verduurzaming van de melkproductie in Nederland is het van het grootste belang om de uitstoot van broeikasgassen, in het bijzonder methaan, te verminderen.
In de laatste 10 jaar is de methaanuitstoot per kg melk al succesvol met 10% teruggebracht. De uitstoot verder terugdringen vraagt een geïntegreerde ketenaanpak. Om een versnelde afname te realiseren, hebben CRV, FNLI, CBL, Productschap Zuivel, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Wageningen UR (University & Research centre) hun krachten gebundeld binnen het thema Food Chain Sustainability and Dynamics van TI Food and Nutrition.
Het nieuwe project Vermindering van methaangasuitstoot bij melkkoeien richt zich op 1) het ontwikkelen van een indicator in melk om  methaan gas uitstoot bij individuele koeien te meten, 2) het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de pens, 3) het in kaart brengen van de genetische variatie tussen melk koeien en 4) het bestuderen van de interactie tussen genetica, microbiota en diervoeding in het ontstaan van methaan. Het omvangrijke project zal vier jaar in beslag nemen. Naast de projectleider zijn er vijf aio’s en twee postdocs bij betrokken.
Het nieuwe onderzoeksproject is in lijn met de doelstelling van Topsector Agri&Food en een voorbeeld van een ketenbenadering om de zuivelsector verder te verduurzamen. Met dit initiatief sluit TI Food and Nutrition aan bij andere initiatieven in de agrifood sector om methaangasuitstoot te verminderen via aanpassing van diervoeding. Voorbeelden hiervan zijn “Duurzame Zuivelketen”, een samenwerking tussen NZO en LTO, en het “Innovatieprogramma Emissiearm Veevoer”, een samenwerking van Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Productschap Diervoeder en Productschap Zuivel.
Met de te ontwikkelen indicator in melk zal de methaanuitstoot niet alleen bij individuele koeien kunnen worden gemeten maar ook op kudde niveau. Voor boeren is deze  indicator een middel om methaangasuitstoot op hun boerderijen te monitoren en te sturen. Op deze manier zal het project een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de primaire sector.

Naar een internationaal toonaangevend consortium
“In het project werken de zuivelsector, dierfokkers, technologen, voedingsmiddelen-fabrikanten, retail en wetenschappers nauw met elkaar samen”, vertelt Ir. Toine Timmermans,  themadirecteur Food Chain Sustainability and Dynamics. “We willen komen tot een internationaal toonaangevend consortium voor een innovatieve aanpak van vermindering van methaangasuitstoot bij melkkoeien”, vervolgt hij, “Ik ben ervan overtuigd een dergelijke samenwerking binnen de agrifoodsector noodzakelijk is om voedselzekerheid te waarborgen, nu en in de toekomst”.

TI Food and Nutrition is een internationaal toonaangevend onderzoekinstituut op het gebied van voeding en voedingsmiddelen. In TI Food and Nutrition werken industrie, overheid en onderzoeksorganisaties samen aan wetenschappelijke doorbraken die resulteren in de ontwikkeling van innovatieve en smaakvolle producten die bijdragen aan een gezonde voeding en verdere verduurzaming van de voedselketen.

De partners zijn Cargill, CBL, Chr. Hansen, CSK Food Enrichment, CRV, CSM, Danone, DSM, FNLI, FrieslandCampina, Fromageries Bel, GlaxoSmithKline, Kellogg, Nestlé,  PepsiCo, Philips Research, Productschap Zuivel, Unilever, VION, Wrigley; ACTA Dental Research, Groningen University/UMCG, Maastricht University/MUMC+, NIZO food research, TNO, Wageningen UR (University & Research centre).

Via sms laden bij snellaadstations Essent

Bezitters van een elektrische auto die gebruik willen maken van snellaadstations van Essent kunnen voortaan hun laadsessie starten via sms. Vanaf 15 september biedt Essent deze betaalmogelijkheid en maakt daarmee incidenteel snelladen mogelijk zonder dat een benodigd laadabonnement met laadpas nodig is. Essent is het eerste energiebedrijf in Europa dat laden via sms op deze manier toepast.
‘De technologie die we gebruiken om via sms te laden is onder meer al ingezet bij het Glazen Huis van 3FM en in mei werd de betaaldienst geïntroduceerd in een krantenautomaat. Ook voor de toepassing bij de snellaadstations van Essent is Microincasso uitstekend geschikt’, vertelt Xander de Jong van CM, het bedrijf achter de sms-betaaldienst Microincasso.
Het unieke van Microincasso is dat gebruikers zich niet vooraf hoeven aan te melden en/of een laadpas en -abonnement nodig hebben. Via een sms-bericht wordt de laadsessie gestart en beëindigd.
‘Door deze slimme betaalmogelijkheid in te zetten voor snelladen willen we drempels verlagen voor niet-abonnees die incidenteel toch graag gebruik willen maken van onze snellaadstations’, zegt Pascal Rammers, Project Development Manager van Essent. Essent registreerde in de afgelopen maanden meer dan 100 personen die gebruik wilden maken van een snellaadstation, maar waarbij het niet lukte omdat ze een ongeschikte laadpas en -abonnement hadden. Een mobiele telefoon met sms-mogelijkheid heeft iedereen wél.
Gebruikers van het snellaadstation sturen een sms-bericht naar het nummer dat op het snellaadstation is vermeld. CM vraagt gebruikers vervolgens per sms eenmalig om hun bankrekeningnummer, zodat laadbeurten in rekening kunnen worden gebracht. Daarna kan de laadsessie worden gestart. Wanneer de gebruiker de laadbeurt per sms beëindigt, ontvangt hij een sms-bericht, waarin staat welk bedrag via Microincasso wordt afgeschreven.
CM zet nadrukkelijk in op de veiligheid van de betaalmethode. Na de eerste keer snelladen, ontvangt de gebruiker eenmalig één cent op de betaalrekening met het verzoek om de daarbij vermelde code per sms terug te sturen. Daarmee worden bankrekeningnummer en telefoonnummer aan elkaar gekoppeld en wordt misbruik onmogelijk gemaakt.
Het tarief voor snelladen via sms bedraagt 4 euro per 15 minuten. Voor gebruikers die vaak snelladen is een Essent snellaadabonnement of een combinatieabonnement met gewoon laden goedkoper. Laden per sms is mogelijk voor alle snellaadstations van Essent.

DutchView en Essent slaan de handen ineen voor duurzame co-creatie

DutchView, Nederlands grootste dienstverlener op het gebied van televisietechnologie zet, in samenwerking met energiebedrijf Essent, weer een stap in het duurzamer maken van haar bedrijfsvoering. Dit noemt DutchView sustainable broadcasting. Samen is een aantal duurzame voorstellen ontwikkeld die de komende tijd geïmplementeerd gaan worden’:
DutchView wil onder meer inzicht opbouwen in het huidige energieverbruik van het productieproces in de diverse studio’s. In samenwerking met Essent en partners zal dit verbruik in detail geregistreerd gaan worden. Het doel is om dit inzicht te gebruiken om zo de klanten van DutchView te informeren om energiebesparing mogelijk te maken.
Logistiek is een belangrijk en essentieel aspect van de bedrijfsvoering van DutchView. Met Essent gaat DutchView vaststellen welke mogelijkheden er zijn om binnen deze logistieke behoefte te verduurzamen, effectief én economisch verantwoord.
Momenteel onderzoeken Essent en DutchView de mogelijkheden voor het leveren van volledig groene en schone energie aan medewerkers van DutchView. Deze duurzame propositie wordt tegen een scherp tarief aangeboden. De bijzondere samenwerking tussen DutchView en Essent zal vanaf deze maand van start gaan.

LTO start duurzaam energie-initiatief: LTO Energie

Land- en tuinbouwkoepel LTO richt – in antwoord op de wens van haar leden – een eigen duurzaam agrarisch energielabel op: LTO Energie. Hiervoor gaven de gezamenlijke regio-organisaties vandaag het startsein in Wageningen. Doel van LTO Energie is een hoger en duurzamer bedrijfsrendement voor alle aangesloten boerenbedrijven. Gezamenlijke inkoop van energie en installaties gebeurt al langer centraal. Het nieuwe LTO Energie heeft als kerntaak ook verbinding te leggen tussen besparing, opwekking én verkoop van energie door agrarische ondernemers. Later komt daar het bundelen van CO2- en groenrechten bij. LTO-leden bleken sterke behoefte te hebben aan één centraal aanspreekpunt voor alle energiezaken. Aan die wens komt LTO tegemoet met het nieuwe LTO Energie.
LTO-leden gaven aan op alle aspecten van hun energiehuishouding advies van ‘hun LTO’ te willen krijgen. Uit onderzoek onder hen blijkt dat slechts 15% van de boerenbedrijven actief zelf energie opwekt, vooral via zonnepanelen. Zo’n 40% heeft wel plannen voor energieproductie. Grootste drempel hierbij is het bepalen van het rendement op duurzame investeringen. Van de boerenbedrijven nam 30% tot nu toe nog geen energiebesparende maatregelen. 50% oriënteert zich weliswaar op nieuwe besparingsinvesteringen maar geeft aan meer informatie nodig te hebben. Op al die vlakken gaat LTO Energie de leden helpen. LTO Energie is volledig in eigendom van de regionale LTO-organisaties.
Karst Breeuwsma, directeur LTO Bedrijven: ‘Wij verbinden de belangenbehartiging en de concrete marktbehoefte van onze leden. Wij helpen onze leden hun energiezaken makkelijk te maken door alles te regelen rond reductie, opwekking en energie-inkoop en verkoop. Hier betrekken we het hele LTO-netwerk bij. Ook werken we samen met krachtige partijen op het gebied van duurzame energie, voor onder meer rechtenverhandeling, financiering en het bundelen van collectieve en lokale krachten. Samen zorgen we ervoor dat de agrarische sector duurzaam met energie omgaat en dat onze leden hier op alle vlakken beter van worden.’
De agrosector is in potentie ook de grootste duurzame energieleverancier. Dat potentieel wil LTO Energie ontsluiten. Door krachten te bundelen krijgen kleine producenten een sterke plek in de energiemarkt. LTO Energie wil op termijn deze waarde ook borgen door de opbouw van collectieve groenrechten die gekoppeld zijn aan duurzame productie.
Breeuwsma: ‘De vraag naar duurzame energie stijgt en de agro-sector wil meer zelf opwekken terwijl intussen subsidiestromen opdrogen. Het convenant ‘Schoon & Zuinige agrosector’ bevat harde energiedoelstellingen voor de sector. Ook het interne ‘Tienpuntenplan Energie’ van LTO stelt besparing, zelfopwekking en verduurzaming centraal. Tegelijkertijd verdwalen veel boerenondernemers in het doolhof van regels rond energie. Daarin brengen wij nu snel verandering. Wij regelden voor 15.000 boerenbedrijven al de energielevering. Meer dan 700 leden schreven zich al in voor zonnepanelen via ons. Ook verzorgden we de installatie van LED-verlichting bij 250 leden. LTO Energie ontwikkelt daarnaast nu een totaalpakket van kennis op energiegebied, op weg naar duurzaam rendement voor alle leden.’
Half oktober verwacht LTO Energie het totale aanbod van diensten te lanceren, via een eigen website. Geïnteresseerden kunnen nu alvast hun gegevens achterlaten op www.lto-energie.nl.

Handig stappenplan voor MKB over duurzaam ondernemen

Voor het midden- en kleinbedrijf is nu een handig stappenplan in boekvorm en als filmclips verschenen over duurzaam ondernemen. Om duurzaam ondernemen te stimuleren hebben het ministerie van EL&I, MKB-Nederland, MVO Nederland, FNV en NEN de handen ineen geslagen.
Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland, ontving het eerste exemplaar van het boek ‘Duurzame winst voor MKB – een handig stappenplan met ISO 26000’ uit handen van de auteurs Hans Kröder en Jaap de Vries. Zij dragen de visie uit dat een goede aandacht voor mens, milieu en economie in allerlei opzichten winst oplevert. Samen met het boek geven de website en 7 filmclips een praktisch stappenplan waarmee MKBers hun voordeel kunnen doen.
Doordat het boek is gebaseerd op de nieuwe wereldwijde richtlijn voor duurzaam ondernemen (ISO 26000) biedt het ondernemers een integrale aanpak met ruimte voor maatwerk. ‘Vanuit het bedrijfsleven en de overheid wordt duurzaamheid steeds vaker gezien als een integraal onderdeel van het ondernemerschap’, stelt Hans Biesheuvel (MKB-Nederland). Directeur Willem Lageweg van MVO Nederland voegt hieraan toe: ‘ISO 26000 biedt duidelijkheid en houvast, maar duurzaamheid moet vooral in je hart zitten. Je moet er een goed gevoel over hebben’.
Chris Buijink (Secretaris-Generaal van het ministerie van EL&I): ‘Duurzaam ondernemen is voor alle bedrijven belangrijk, maar vraagt om maatwerk. Grote bedrijven initiëren het via hun staven, kleinere bedrijven kunnen het in teamverband aanpakken. Dit boek is een waardevol naslagwerk met veel praktische tips.’
Als ondernemer krijg je antwoord op vragen als ‘Wat is duurzaam ondernemen nu precies?’, ‘Welke thema’s zijn van belang?’ en ‘Hoe pak ik het aan?’. Zaken als ‘Wat levert het op?’ en ‘Welke concrete tips zijn er?’ worden je aangereikt door 20 cases van bedrijven die al op weg zijn. Dit zorgt voor inspiratie voor ondernemers, door ondernemers.

Greenpeace sluit tankstations Shell

Greenpeace Nederland heeft vanmorgen 51 tankstations van Shell stilgelegd. Tanken op deze stations is niet mogelijk. Nu Shell zondag 9 september is begonnen met de eerste olieboringen in het Noordpoolgebied, is de maat wat Greenpeace betreft vol. De ol…

Continue reading

Algen helpen bij productie van groen gras

Algen kunnen helpen om van biogas groen gas te maken. In het project ‘Groen Gas en Algen’ wordt onderzocht of dit daadwerkelijk zo is. Het college van Gedeputeerde Staten kent een bijdrage van €187.800 aan het project toe. De subsidie komt uit he…

Continue reading