Gemaaid gras als bron voor biobrandstof

Gemaaid gras kan dienen als bron voor biobrandstof. In het project ‘Gras als Energiebron’ onderzoeken een aantal partners de toepasbaarheid van het gras. Het college van Gedeputeerde Staten kent een bijdrage van € 101.983 aan het project toe. De …

Continue reading

Geslaagde brandstoftest biomassacentrale: eerste stap naar lokale groene economie

De eerste test met nieuwe groene brandstoffen die energiebedrijf Essent begin dit jaar deed in haar biomassacentrale in Cuijk is geslaagd. Uit onderzoek blijkt dat bermgras, papierslib en snoeihout geschikt zijn voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Ook is het mogelijk om de aanvoer van deze uit de nabije omgeving van de Brabantse gemeente afkomstige brandstoffen goed in te richten.
webdav import Het energiebedrijf deed het onderzoek in het kader van de ontwikkeling van de biobased economy. Dat is een economie die draait op groene grondstoffen, waarvan Essent een aanjager wil zijn. Binnenkort volgt een tweede test.
‘We willen de innovatieve principes van de biobased economy, zoals optimale benutting van reststromen, lokaal in de praktijk brengen. Wat we nu in Cuijk willen doen, kan op termijn grootschalig en landelijk worden toegepast’, vertelt Mira Huussen, directeur New Energy bij Essent.
Nieuwe brandstoffen nu afzonderlijk getest
Samen met partners doet Essent onderzoek naar optimaler gebruik van biomassa. Het energiebedrijf kijkt onder andere naar cascadering: zoeken naar toepassingen van componenten uit de biomassa voordat deze worden ingezet voor duurzame energieproductie. Op die manier kunnen verschillende industrieën maximaal gebruik maken van en waarde creëren uit dezelfde (hoeveelheid) biomassa. Dat is het principe van de biobased economy.
In Cuijk probeert Essent samen met partners de biobased economy op lokale schaal uit. Zo zijn er plannen om de centrale te koppelen aan een warmtenetwerk. Restwarmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit kan dan omliggende bedrijven voorzien van warmte en stoom. Ook zal Essent onderzoek doen naar mogelijkheden om bij de centrale agrarische restproducten te gaan drogen, groen gas te produceren en bioraffinage toe te passen.
Eerder dit jaar sloot Essent hierover de Green Deal ‘Cuijk 2.0’ met minister Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie.

Westland wil bouw vergistinginstallatie

Op donderdag 28 juni a.s. ondertekenen de gemeente Westland, deelgemeente Hoek van Holland, Van Vliet Recycling, afval- en energienutsbedrijf HVC, afvalinzamelaar Avalex, telersvereniging FresQ en het Hoogheemraadschap van Delfland een intentieverklaring om een onderzoek te doen naar de bouw van een vergistingsinstallatie in de regio Westland. Hiermee komt de realisatie van een bio based park weer een stap dichterbij.
Een bio based park is een plek waar bedrijven zijn gevestigd die uit plantaardig restmateriaal nieuwe producten maken. Het restmateriaal is afkomstig uit de glastuinbouw, maar ook groente-, fruit- en tuinafval en snoeiafval van gemeenten en het waterschap kunnen worden verwerkt. Materiaal dat niet kan worden hergebruikt, wordt vergist in een vergistingsinstallatie. Bij het vergisten worden biogas, CO2 en duurzame warmte geproduceerd. Het biogas kan worden gebruikt als brandstof voor auto’s en het kan worden omgezet in electriciteit. De CO2 kan worden teruggeleid naar de kassen om planten te laten groeien en de warmte die vrij komt kan worden ingezet om bijvoorbeeld woningen te verwarmen.
Een bio based park biedt financiële voordelen en draagt bij aan doelstellingen van de betrokken partijen op het gebied van milieu (vermindering CO2-uitstoot) en energietransitie (gebruik alternatieve energiebronnen). Het plan om in of nabij Westland een bio based park te realiseren vloeit voort uit de Westland Agenda. Deze agenda is in 2009 opgesteld door de gemeente Westland en het Westlandse bedrijfsleven en bevat projecten om bedrijven sterker uit de crisis te laten komen. Het project Bio Base Westland wordt getrokken door overheden en bedrijfsleven. Het draagt bij aan het streven van de betrokken partijen om Westland de meest innovatieve en duurzame Greenport van Nederland te laten zijn.
In 2010 is vanuit de Westland Agenda een visiedocument opgesteld. In 2011 en begin 2012 heeft de projectgroep van de Westland Agenda een onafhankelijk projectleider aangesteld om initiatiefnemers voor vergisting bij elkaar te brengen. De deelnemende partijen gaan nu aan de slag om een businesscase uit te werken. Deze is naar verwachting klaar in september 2012. Dan is ook duidelijk of de bouw van een vergistingsinstallatie haalbaar is en onder welke voorwaarden en waar de vergistingsinstallatie gebouwd kan worden. De verdere uitvoeringsstappen zullen na september 2012 worden genomen, o.a. de financiering, de definitieve locatiekeuze en het vergunningentraject. De daadwerkelijke bouw van de installatie zal op zijn vroegst eind 2013 starten.